Schrijffouten

Aan al de ouders van het lager onderwijs

Geachte ouders,

Als school streven we er naar om het meest optimale onderwijs en de beste begeleidingsmethodes aan te bieden. In het belang van de ontwikkeling van onze kinderen zijn we steeds bezig om onze werkwijze in vraag te stellen en bij te sturen. Daarom hebben we na een grondige bespreking in het schoolteam, na overleg met onze begeleidingsdienst en na rondvraag in de scholen van de scholengemeenschap besloten om volgende wijzigingen inzake “schrijffouten in toetsen” door te voeren:

In al onze toetsen duiden we de fouten aan maar:

Wiskunde:

 • Er worden geen punten afgetrokken voor schrijffouten, leestekens, hoofdletters,…

Nederlands:

 • In de toets spelling ligt de focus op het hanteren van de correcte schrijfwijze en zullen bij fouten punten afgetrokken worden.
 • In een steloefening behouden we onze verbeteringswijze waarbij we de verschillende onderdelen zoals de inhoud, de lay-out, spelling, enzovoort apart quoteren.
 • In al de overige toetsen van de resterende domeinen zoals bijvoorbeeld taalbeschouwing, worden geen punten meer afgetrokken voor schrijffouten, leestekens, hoofdletters,… Er kan eventueel wel een extra punt toegevoegd worden aan de toets. Dit punt heeft uitsluitend betrekking op spelling en er wordt hiervoor vooraf maximum één doelstelling afgesproken. Deze doelstelling zal ook genoteerd worden op het leerstofoverzicht en op de toets zelf.
 • Al deze extra punten voor spelling worden toegevoegd aan het puntentotaal van spelling.

  voorbeeld:
  Toets over spreekwoorden op 20 punten waarbij de kinderen de juiste verklaring moeten geven
  ? er worden geen punten afgetrokken voor schrijffouten, leestekens,…
  Doelstelling spelling op 2 extra punten
  ? we beginnen onze zin steeds met een hoofdletter.

Wereldoriëntatie:

 • Er worden geen punten afgetrokken voor schrijffouten, leestekens, hoofdletters,… Hier kan eventueel ook zoals in het leergebied Nederlands een extra punt voor spelling toegevoegd worden. De doelstelling (maximum 1) wordt vooraf vastgelegd en staat genoteerd op het leerstofoverzicht en op de toets zelf.
 • Al de extra punten voor spelling worden toegevoegd aan het puntentotaal van spelling.

  voorbeeld:
  Toets over het milieu op 30 punten
  ? er worden geen punten afgetrokken voor schrijffouten, leestekens, hoofdletters,…
  Doelstelling spelling op 5 extra punten
  ? de kinderen kunnen de woorden recyclage, container, compost, afvalbak en vuilniswagen correct schrijven.

Frans:

 • We behouden onze verbeterwijze van Frans schrijven omdat wij het belangrijk vinden met het secundair onderwijs in ons achterhoofd dat onze kinderen de Franse taal correct kunnen schrijven.
 • Voor hoofdletters in het begin van een zin en leestekens worden geen punten meer afgetrokken.

Naar de geest van het M-decreet zal de toetsenmap nog steeds voor inzage meegegeven worden maar wordt er niet meer verwacht dat de fouten thuis verbeterd worden. De remediëring van de fouten zal indien nodig door de klastitularis of door de zorgcoördinator in de klas gebeuren.

We hopen dat we met al deze wijzigingen tegemoet komen aan een kindvriendelijk en een pedagogisch verantwoord begeleiding van onze kinderen.

Een volgend agendapunt dat ik zeker grondig wens door te lichten is het huiswerk in onze school. Ook hier zal er in teamverband overlegd gaan worden of er stappen dienen gezet te worden in ons gevoerd beleid. Geef ons wel de tijd want het is niet de bedoeling om over één nacht ijs gaan.

Op een blijvende positieve samenwerking,

Meer info

Een strookje wordt aan de oudste leerlingen meegegeven.  Gelieve dit te handtekenen en terug mee te geven.  Op die manier weten we of alle ouders hiervan op de hoogte zijn.

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Open vandaag: 8.45 tot 11.55 u en van 12.55 tot 15.15 u