Zorgbeleid

Vanuit het pedagogisch project (zie brochure 'Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool') en de leerplannen voor het gemeentelijk onderwijs maakt het schoolteam voor alle activiteiten en vakken eigen jaarplannen. Deze jaarplannen zijn de leidraad om doorheen parallelklassen en over leerjaren heen een gelijkgericht onderwijs te verstrekken.

Zorg voor een goed onderwijs is niet alleen zorg dragen voor een kwalitatief hoogstaand onderwijs maar is ook zorg dragen voor kinderen met specifieke noden. Om deze laatste zoveel mogelijk kansen te geven besteden we veel aandacht aan deze zorg.

Zorgbeleid
Een veelheid van factoren (cognitieve, emotionele, sociale, economische, culturele, etnische) zorgen ervoor dat het onderwijs voor een grote groep kinderen in meer of mindere mate problematisch verloopt. Ons zorgbeleid spitst zich toe op 2 belangrijke facetten:

 • Het voorkomen van leer- en socio-emotionele problemen
 • Het signaliseren, analyseren, diagnosticeren en remediëren van leer- en/of socio-emotionele problemen bij kinderen en het evalueren en eventueel bijsturen van de begeleiding. 

Binnen het zorgbeleid wordt er op drie niveaus gewerkt:

 • Zorginitiatieven op niveau van de school 
 • Ondersteunen van het handelen van de leerkrachten
 • Opvolgen en eventueel begeleiden van leerlingen


De basisfiguur van een degelijk zorgbeleid is in eerste instantie de klasleerkracht. Zij/hij zal trachten om haar/zijn instructies, opdrachten en werkvormen zodanig te differentiëren zodat zowel kinderen met zwakke, gemiddelde als sterke leerresultaten volgens hun individuele mogelijkheden kunnen werken. Er wordt rekening gehouden met het tempo, de hoeveelheid en de inhoud. Meer begaafde kinderen krijgen na het verwerven van de basisleerstof verdiepingsleerstof aangeboden. 


Ondanks de extra zorg van de leerkracht gebeurt het soms dat kinderen onvoldoende vorderingen maken of op socio-emotioneel vlak niet goed functioneren.
Dan wordt er samen met de zorgcoördinator (+ e.v. CLB) naar bijkomende hulp gezocht. In overleg met de leerkracht kunnen kinderen gedurende kortere of langere periode voor specifieke problemen individueel of in kleinere groepjes ondersteund worden door de zorgcoördinator. De zorgcoördinator coördineert verder ook alle aspecten van zorg op school-, klas- en kindniveau:

 • het onderhouden van het contact met het CLB, externe hulpverlening en ouders
 • het organiseren en opvolgen van het kindvolgsysteem: tweemaal per jaar worden er genormeerde toetsen afgenomen zodat we op een systematische wijze leerbedreigde en/of meerbegaafde kinderen kunnen opvolgen.
 • ingaan op hulpvragen van ouders en leerkrachten
 • organiseren van overlegmomenten tussen zorg en leerkrachten
 • geven van nieuwe impulsen aan het schoolteam. 


Kleuterschool
In de kleuterschool wordt de hulp op kleine groepjes gericht en/of individuele ondersteuning georganiseerd. Deze hulp richt zich niet op specifieke leerstoornissen, maar meer naar een verscheidenheid van hulpverlening:

 • preventie en remediëring van ontwikkelings- en leeractiviteiten. Dit behelst vooral een grondige observatie van de betrokken groepen; het uitwerken van remediëringsplannen en begeleiden van kleinere groepen.  Deze hulp verloopt op volgende vlakken: wiskundige initiatie; taal- en spraakontwikkeling; leesinitiatie; cognitieve ontwikkeling en fijne motoriek.
 • socio-emotionele ontwikkeling: in samenwerking tussen zorgverbreding en klastitularis zal er intenser gewerkt worden aan het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind.

Meer info

Zie brochure: "Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool" onder de rubriek 'Intern Brochures'.

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Open vandaag: 8.45 tot 11.55 u en van 12.55 tot 15.15 u