Zorgbeleid

Vanuit het pedagogisch project en de leerplannen voor het gemeentelijk onderwijs maakt het schoolteam voor alle activiteiten en vakken eigen jaarplannen. Deze jaarplannen zijn de leidraad om doorheen parallelklassen en over leerjaren heen een gelijkgericht onderwijs te verstrekken.

Zorg voor een goed onderwijs is niet alleen zorg dragen voor een kwalitatief hoogstaand onderwijs maar is ook zorg dragen voor kinderen met specifieke noden. Om deze laatste zoveel mogelijk kansen te geven besteden we veel aandacht aan deze zorg.

Ons zorgbeleid spitst zich toe op 2 belangrijke facetten:

  • Het voorkomen van leer- en socio-emotionele problemen
  • Het signaliseren, analyseren, diagnosticeren en remediëren van leer- en/of socio-emotionele problemen bij kinderen en het evalueren en eventueel bijsturen van de begeleiding. 

Onze zorgcoördinatoren werken op drie niveaus.

  • Zorgtaken op schoolniveau omvatten onder meer:

- coördineren van zorginitiatieven en ondersteunen van de directie in het uitstippelen van ons schoolbeleid

- organiseren van multidisciplinair overleg, het coördineren van schoolinterne en schoolexterne samenwerking. (ouders, CLB,    ONW, …)

- ingaan op hulpvragen van ouders

- opvolgen, interpreteren en verfijnen van leerlingvolgsystemen

  • Zorgtaken op leerkrachtniveau omvatten onder meer:

 - de leerkrachten ondersteunen en coachen door bijvoorbeeld didactische suggesties te geven of door samen te zoeken naar oplossingen en interventies

- hulpmiddelen aanreiken

- opstellen en opvolgen van plan van aanpak voor leerlingen met specifieke noden

  • Zorgtaken op leerlingniveau omvatten onder meer activiteiten (observeren, stimuleren, verdere screening, remediëring) die gericht zijn op individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen. De zorgcoördinatoren worden hier ondersteund door zorgleerkrachten.

De basisfiguur van een degelijk zorgbeleid is in eerste instantie de klasleerkracht. Zij/hij zal trachten om haar/zijn instructies, opdrachten en werkvormen zodanig te differentiëren zodat alle kinderen volgens hun individuele mogelijkheden kunnen werken. Er wordt rekening gehouden met het tempo, de hoeveelheid en de inhoud.