Zorginitiatieven kleuters

Techniekkoffers

Door te exploreren leren kleuters heel snel. Een ontdekdoos biedt dan ook heel wat kansen om op een snelle en leuke manier aan onderzoek te doen of gewoonweg spelenderwijs de wereld te ontdekken. Thema's als magnetisme, overbrengingen of elektriciteit, drijven en zinken, … kunnen aan bod komen.

 

Boekenbakken van de bib

Door de samenwerking met de bib heeft elke klas een voorraadje leuke boeken in de klas staan. Door deze boekenbakken worden de kleuters voortdurend van afwisselend leesmateriaal voorzien. De kleuters van de tweede en derde kleuterklas gaan ook regelmatig naar de bib om zelf boeken uit te lenen.

 

Verteltassen

Aan kleuters die nog wat nood hebben aan extra ondersteuning kan er tijdens het schooljaar een verteltas in thema worden meegegeven met leuke verhaaltjes, puzzels, spelletjes, … om thuis samen te oefenen en spelen.

 

Schrijfdans

Schrijfdans is een programma, dat kinderen "leert schrijven" vanuit hun natuurlijke bewegingen, met hun eigen zwier en zwaai. Met allerlei materialen zoals, lijm, scheerschuim, badschuim, verf, wascokrijtjes, krijt, stiften, etc ervaren kinderen hoe ze op een plezierige manier schrijf-motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Schrijven, schrijftekenen of – voor de allerjongsten – schrijbelen worden begeleid door muziek. In het speel- of gymlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord en op papier.

 

Fundels

Bestaande prentenboeken komen tot leven op een interactieve manier voor kinderen tussen drie en zeven jaar. Het digitale prentenboek omvat een animatie aangevuld met leuke teken-, speel- en denkactiviteiten. Dit programma wordt in alle klassen gebruikt en de codes kunnen ook naar de ouders doorgestuurd worden zodat ook thuis dit programma kan worden gebruikt.

 

Zindelijkheid

Zindelijkheidstraining op school maar ook thuis is belangrijk. We hopen op een fijne samenwerking indien je kleuter nog niet zindelijk zou zijn. We geven tips mee en als het nodig blijkt, zelfs een zindelijkheidstas of starten met een beloningskaart.

 

Integratiemomenten

De school organiseert verschillende gezamenlijke activiteiten met de kleuters van de derde kleuterklas en de kinderen van het eerste leerjaar. Op deze manier maken onze vijfjarige kleuters al kennis met de leerkrachten, de speelplaats en de klassen kennen waardoor de overgang naar het eerste leerjaar vlotter kan verlopen. Ook de kleuters van de wijkscholen nemen hieraan deel.

 

Multimedia in de klas

De school beschikt over 2 lighthouses: een laptop is verbonden met de projector en deze projecteert alles op de grond; om oefenspelletjes te spelen, verhalen te bekijken en te beluisteren, te tekenen, … .

In de klas is er altijd één tablet aanwezig en er bestaat een uitleensysteem voor het gebruik van meerdere tablets in de klas. Elke klas heeft ook een pc en vanaf de tweede kleuterklas ook een groot presentatiescherm.

 

Initiatie Frans : Filou

Muzische tussendoortjes voor initiatie Frans in de 2e en 3e kleuterklas! Voor jonge kinderen komt niet het pure taalleren op de eerste plaats, maar wel de taalgewenning. Daarbij is een muzische en speelse aanpak erg belangrijk.

 

Anderstaligen en taalstimulering

- Anderstalige kleuters en kleuters die extra taalstimulering nodig hebben, krijgen in een kleinere groep of individueel alle kansen om hun Nederlands te oefenen en te ontwikkelen. Zij doen dit door naar verhaaltjes te luisteren, spelletjes te spelen, woordjes te herhalen en al spelenderwijs in de poppenhoek of bouwhoek,…

- We werken ook met de taalmethode Welkom - Onthaaltaal. Deze taalmethode is gericht op peuters en kleuters van 2,5 tot 6 jaar die voor het eerst in aanraking komen met het Nederlands of die nog veel moeite hebben met onze taal. Met thematische verhalen, zoekprenten, woordkaartjes, activiteiten en (digitaal) spelmateriaal brengt het pakket een basiswoordenschat aan die dagelijks gebruikt wordt.

- Aan de kleuters kan er tijdens het schooljaar een verteltas in thema meegegeven worden met leuke verhaaltjes, puzzels of spelletjes om thuis samen te oefenen en spelen.

- Deze kleuters kunnen in de klas en ook thuis met het programma Fundels op elk moment naar digitale prentenboeken luisteren en bijhorende spelletjes spelen.

- Ook onze digitale woordenboeken kunnen naar de ouders gestuurd worden waardoor de kleuters hun woordenschat kunnen blijven oefenen, ook in de vakanties.

 

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

Kleuters die nood hebben aan extra uitdaging, krijgen meer kans om hun talent verder te ontplooien. Ze krijgen extra stimulatie in denkspelen, verhalen verzinnen, creativiteit, bouwen, programmeren met Bee-bot, … . Dit kan in de klas door de klasjuf maar ook door de zorgjuf aangeboden worden aan een groepje kleuters.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

- Doos van gevoelens

Een doos vol gevoelens is ontworpen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en is opgebouwd rond de vier basisgevoelens: blij, bang, boos, verdrietig. Op een speelse manier leren kinderen gevoelens (h)erkennen, begrijpen en uiten. Het beheersen van de basisgevoelens geeft jonge kinderen een eerste houvast tot een rijk emotioneel leven. De doos bevat een rijkdom aan activiteiten om verschillende jaren met kinderen rond gevoelens te kunnen werken.

-Gat in de haag! (in ontwikkeling)

Deze methode biedt een goede leidraad om op een speelse manier te werken aan relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters. De kleuters groeien zo in hun communicatievaardigheden, hun zelfvertrouwen en hun empathisch vermogen.

 

Zorgcoördinator

In onze kleuterschool werken we met één zorgcoördinator.

De zorgcoördinator coördineert de zorg binnen de lagere school. Zij bewaakt het overzicht van de leerlingendossiers, heeft contacten met ouders, VCLB, externe partners en zorgvertrekkers. De zorgcoördinator gaat samen met de klasleerkracht op zoek naar geschikte hulpmiddelen om kinderen te begeleiden die het moeilijker hebben, maar ook hoe we snellere leerlingen meer uitdaging kunnen bieden, hoe we de werkhouding van kinderen kunnen verbeteren, hoe we het ‘leren leren’ kunnen ondersteunen enz.… Dit om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de hulpvragen en ondersteuningsnoden van alle kinderen.

Daarnaast gaat de zorgcoördinator ook concreet aan de slag met kinderen. Elke klas krijgt enkele zorguren toebedeeld. Tijdens deze momenten wordt er gericht gestimuleerd, gedifferentieerd en/of geremedieerd naar onder of boven toe afhankelijk van de noden.